Yin and Yang Scratchboard

Yin and Yang Design on a scratchboard.